Thứ Bảy, 16 tháng 7, 2016

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

PHÁP MÔN TRỢ NIỆM CỦA ĐỨC PHẬT.

http://www.huyenbi.org/wp-content/uploads/2016/03/khi-lam-chung-thay-diem-lanh.jpg

Kinh tạng còn ghi lại khá nhiều trường hợp Đức Phật đích thân trợ niệm hoặc dạy các đệ tử đi trợ niệm cho người bệnh hoặc người sắp lâm chung.

Thứ Hai, 8 tháng 12, 2014

48 PHÁP MÔN NIỆM PHẬT.

http://caodaigiaoly.free.fr/LucTuNMADDP.jpg

Trong 48 pháp này, tùy phương tiện, hoàn cảnh, trình độ, có thể tùy nghi, không nhứt thiết bắt buộc phải thực hành tất cả. Pháp này khó kết quả, hoặc không hợp, ta hãy đổi sang pháp khác, điều cốt yếu, làm sao cho được “Nhất tâm bất loạn" tức “Niệm Phật Tam muội” là mục đích. Kết quả tốt đẹp sẽ đến với chúng ta, khi chúng ta biết cách thực hành cho đúng mức. Người tu Tịnh độ khi gần mạng chung, nên phải dự tính rằng: Phút lâm chung là điều quan trọng cuối cùng của đời người tu hành niệm Phật, nếu giữ gìn không kỹ, vận dụng không khéo, thì chẳng những luống uổng công phu trong một đời là vẫn mang cái khổ lụy luân hồi sanh tử, không sao tránh khỏi. Kệ Khai Chuỗi
Tay lần trăm tám hột châu,
Dứt trừ tội lỗi, buồn rầu tiêu tan,
Xa lìa khổ ác ba đàng,
Thế gian phiền lụy hóa toàn liên hoa.
Ái hà ngàn thước sóng xao,
Muôn trùng biển khổ lấp đầu than ôi!
Muốn cho khỏi kiếp luân hồi,
Phải mau gấp niệm Nam mô Di Ðà.

Chủ Nhật, 16 tháng 11, 2014

ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ VÀ 48 ĐẠI NGUYỆN.

http://muatuongphat.com/uploads/tranh-tuong/phat-a-di-da/phat-a-di-da-4.jpg
Ðức Phật A Di Ðà, kiếp trước là con của Đức Ðại Thông Trí Thắng Như Lai. Ngài nhờ công đức thường giảng kinh Pháp Hoa cho chúng sinh nghe, nên thành Phật hiệu là A Di Ðà, ở cõi Tây phương Cực lạc.

Chủ Nhật, 13 tháng 4, 2014

CHỈ RÕ CÔNG PHU NIỆM PHẬT.

http://g.vatgia.vn/gallery_img/9/dow1384165221.jpg

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Trong những pháp môn Phật dạy, tôi cả đời chuyên tâm nơi pháp môn Trì danh niệm Phật. Pháp tu niệm Phật có nhiều, trì niệm danh hiệu Phật là một trong những pháp niệm Phật. Đây là  pháp môn dễ tu, dễ thực hành nhất, dễ thành tựu.

Thứ Sáu, 8 tháng 11, 2013

10 NIỆM VÃNG SANH.

http://phathoc.net/UserImages/2013/10/28/30/tam-thanh2-1.jpg

1- Nguyện thứ mười tám của Phật A Đi Đà:
Hầu hết người học Phật tu theo pháp môn Tịnh độ, ai cũng biết đến đức Phật A Di Đà và bốn mươi tám lời nguyện vĩ đại hàm chứa đức từ bi vô lượng của ngài. Trong đó có đại nguyện thứ mười tám gây ấn tượng mạnh mẽ trong tâm hồn của mọi người phát tâm niệm Phật. Nội dung lời nguyện như sau: “Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương chí tâm tin ưa muốn sanh về nước tôi nhẫn đến mười niệm, nếu không được sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác, trừ kẻ tạo tội ngũ nghịch cùng hủy báng chánh Pháp.”.

Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

NIỆM PHẬT TRONG TẠP NIỆM.

http://i857.photobucket.com/albums/ab136/namoyts03/2082016_115326025_2psdpsd.gif

Người niệm Phật là người cất bước trên con đường về Cực Lạc. Không luận là niệm nhiều hay ít, tán tâm hay nhất tâm. Hễ có niệm Phật là có chủng tử Phật, không sớm thì muộn cũng về đất Phật. Tuy nhiên điều quan trọng nhất của niệm Phật là có lòng tin. Tin Phật Thích Ca không bao giờ nói dối. Tin Phật A Di Đà sẽ tiếp dẫn và tin mình sẽ được vãng sanh. Chỉ cần đủ niềm tin như vậy một cách vững vàng kiên cố thì bước đi đến Cực Lạc chắc chắn phải tới.

Thứ Bảy, 10 tháng 8, 2013

SANH TỬ NHƯ NGỦ VÀ THỨC.

http://nhasachtinhlien.com/uploads/tranh-tuong/phat-a-di-da/phat-a-di-da-1_1.jpg
Từ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta sanh ra rồi tử, tử rồi lại sanh, giống như con người thức rồi lại ngủ, ngủ rồi lại thức. Tối đến đi ngủ thì giống như người chết. Ðến sáng thức dậy, giống như người mới sanh ra. Chẳng qua chuyện sanh tử nầy thì ngắn ngủi, còn cuộc đời thọ mạng của chúng ta, so ra thì dài hơn một chút.